Có 51 sản phẩm Căn Hộ Dịch Vụ Cho Thuê

Apartment For Rent In Thao Dien
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 6 triệu / Tháng
Apartment For Rent In An Phu
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 7 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 7,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Binh An
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 24 m 2
 • 7,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 25 m 2
 • 7,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Than Van Nhiep
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 8 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 8 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 8 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 28 m 2
 • 8 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 8 triệu / Tháng
Apartment For Rent In An Phu
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 50 m 2
 • 8,5 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 8,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 8,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Binh An
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 8,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 33 m 2
 • 8,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Cu
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 25 m 2
 • 8,7 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 9 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 9 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 25 m 2
 • 9 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 9 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Truc Duong
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 28 m 2
 • 9 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 25 m 2
 • 9 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 9 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 9,4 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 9,4 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 9,4 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Xuan Thuy
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 9,4 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 60 m 2
 • 9,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 9,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 70 m 2
 • 10 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 10 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Ba Huan
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 28 m 2
 • 10 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 52 m 2
 • 10 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 60 m 2
 • 10 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 60 m 2
 • 10 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 10 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 10 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Xuan Thuy
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 30 m 2
 • 10,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 10,5 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 48 m 2
 • 10,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Quoc Huong
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 10,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Vo Truong Toan
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 10,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 40 m 2
 • 10,5 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 10,5 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 76 m 2
 • 11 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 37 m 2
 • 11 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 20 m 2
 • 11,2 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Decapella
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 50 m 2
 • 11,5 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 2
 • 2
 • 70 m 2
 • 11,7 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 20 m 2
 • 11,7 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 45 m 2
 • 11,7 triệu / Tháng