Có 19 sản phẩm Có Bồn Tắm

Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 1
 • 1
 • 38 m 2
 • 8 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Có sẵn
 • 2
 • 2
 • 95 m 2
 • 13 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 75 m 2
 • 13 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 14 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 50 m 2
 • 14 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Có sẵn
 • 2
 • 2
 • 80 m 2
 • 15,2 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 35 m 2
 • 15,2 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 110 m 2
 • 15,5 triệu / Tháng
Có sẵn
 • 3
 • 2
 • 130 m 2
 • 16 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Có sẵn
 • 2
 • 2
 • 90 m 2
 • 16,4 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Có sẵn
 • 2
 • 2
 • 74 m 2
 • 17 triệu / Tháng
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 85 m 2
 • 18 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Có sẵn
 • 3
 • 3
 • 130 m 2
 • 18 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 60 m 2
 • 18,7 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 80 m 2
 • 20 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 130 m 2
 • 21 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Nguyen Van Huong
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 110 m 2
 • 21 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 130 m 2
 • 25,7 triệu / Tháng
Apartment For Rent In Thao Dien - District 2
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 80 m 2
 • 32,8 triệu / Tháng